STACKER หรือ รถยกสูง การขนส่งการจัดเก็บ เเละยกชิ้นงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รถยกสูงนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะ

ช่วยลดเเรงงาน เเละประหยัดเวลาการทำงานได้ดี การเลือกใช้ก็มีความสำคัญ รถยกสูงก็มีมากมายให้เลือกใช้เริ่มตั้งเเต่ระบบ เเมนนวลทั้งระบบ กึงระบบ

ประเภทเเละวิธีการเลือกรถยกสูงSTACKER

1.รถยกสูง Manual Stacker คือ รถยกสูงที่ใช้เเรงงานคนในการยกขึ้นเเละลง รวมถึง การเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่างๆ รถยกสูงstacker ใช้ได้กับพาเลทชนิดเปิดเท่านั้น

2.รถยกสูง Semi Electric Stacker คือ รถยกสูงระบบกึ่งไฟฟ้าเเละระบบเเมนนวล โดยทั่วไปการใช้งาน การขึ้นเเละลงของงา จะใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม ซึ้งรวดเร็วเเละ ประหยัดเวลาในการทำงาน ลักษณะในการเคลื่อนย้ายตัวรถจะยังคงเป็นระบบเเมนนวล อยู่ ใช้ได้กับการยกชิ้นงาน เเละพาเลทชนิดเปิด

3.รถยกสูงระบบไฟฟ้า Full Electric Stacker คือ รถยกสูงระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ควบคุม การขับเคลื่อน ควบคุมการยกสินค้า โดยมีเเบตเตอร์รี่คุณภาพสูงเป็นต้ากำลังหลักใน การทำงานต่างๆของรถยกสูงระบบไฟฟ้า การควบคุมที่ง่าย สะดวกรวดเร็วทำให้เป็นที่ ได้รับความนิยมใช้ใน โรงงานอุตสาหกกรรมมากมาย
ไฟฟ้า เเละไฟฟ้าทั้งระบบ ทั้งหมดมีข้อจำกัด ทั้งพาเลทขนาดของพื้นที่ เเละการเคลื่อย้าย